Lista de firme, organizata pe judete
  • COLEGIUL TEHNIC CAROL I

Localitate:BUCURESTI
Adresa:Porumbacu 52 - Bucuresti sect 6
Telefon:722673097  Categorie:B
Email :colegiul.tehnic.carol@gmail.com WebSite : ctcarol.ro Facebook :Colegiul Tehnic Carol I
CodFiscal:37590512 Starea:MODIFICARE PUBLICI din data 20 Iulie 1993
Candidati:13 Admisi:2 Procent:15.38

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE
Nota de fundamentare
Învăţământul profesional şi tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea formării profesionale a
absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile
asigurării coeziunii economice şi sociale. Plecând de la această premiză, Consorţiul Regional al Regiunii Bucureşti-Ilfov îşi exprimă
viziunea asupra Tvet prin două direcţii majore de acţiune:
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la
interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor;
 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor.
Politica educaţională promovată de Ministerul Educaţiei Naționale îşi propune:
I. reforma sistemică - vizând toate componentele şi aspectele, având drepe prioritate calitate, echitatea şi eficienţa;
II. reforma continuă - prin valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea stabilităţii necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse;
III. reforma asumată - prin responsabilizarea partenerilor strategici, prin asumarea de către aceştia a programelor naţionale de
dezvoltare a sistemului educaţional şi de formare profesională, prin participarea responsabilă şi conştientă a tuturor actorilor
sociali.
Dimensiunea europeană - creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă în scopul
îmbunătăţirii cooperării strânse, pentru a facilita şi promova mobilitatea şi dezvoltarea cooperării inter-instituţionale, parteneriatul, precum
şi alte iniţiative trans-naţionale, toate acestea vizând îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi formării profesionale europene în contextul
internaţional, astfel încât Europa să fie recunoscută în întreaga lume ca referinţă pentru toţi cei care învaţă.
Transparenţă, informare şi consiliere - creşterea transparenţei în formarea profesională iniţială şi continuă prin implementarea şi
raţionalizarea instrumentelor informaţionale şi reţelelor, incluzând integrarea instrumentelor existente, precum CV-ul european,
certificatele şi diplomele, cadrul de referinţă european comun pentru limbi şi EUROPASS într-un singur cadru.
Creşterea importanţei politicilor, sistemelor şi practicilor care vizează informarea, orientarea şi consilierea la toate nivelurile
educaţiei, formării profesionale şi ocupării forţei de muncă, în particular asupra problemelor privind accesul la educaţie şi formare
profesională şi la transferul şi recunoaşterea calificărilor, în scopul susţinerii mobilităţii geografice şi ocupaţionale a cetăţenilor în Europa.
Recunoaşterea competenţelor şi calificărilor - investigarea modalităţilor prin care transparenţa, comparabilitatea,
transferabilitatea şi recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor între diferite state la diferite niveluri poate fi promovată prin stabilirea
unor nivele de referinţă, principii de certificare şi măsuri comune, incluzând un sistem de transfer al creditelor pentru formarea
profesională iniţială şi continuă.
Creşterea susţinerii pentru dezvoltarea de competenţe şi calificări la nivel sectorial prin întărirea cooperării şi coordonării, în
special implicând partenerii sociali. Dezvoltarea unui set comun de principii privind validarea învăţării non-formale şi informale în scopul
asigurării unei compatibilităţi sporite între abordările din diferite state la diferite niveluri.
Asigurarea calităţii - promovarea cooperării în asigurarea calităţii, cu accent pe schimbul de modele şi metode, precum şi pe
criterii comune şi principii privind calitatea în formarea profesională iniţială şi continuă.
Considerarea cu atenţie a nevoilor de învăţare a cadrelor didactice şi formatorilor în toate formele de organizare a formării
profesionale iniţiale şi continue.

Situatie pentru anul 2018
Numar de angajati
Cifra de afaceri
Au facut scoala 13
Au luat carnet 2
Procent au luat carnet/au facut scoala 15.38

COLEGIUL TEHNIC CAROL I

  • Tip firma:B
Etichete: Scoala de Soferi